_ ЗЕЛС Аукции - Деловен простор

Предмет на електронско јавно наддавање е издавање под закуп на деловен простор сопственост на општина Ново Село и тоа: Деловна просторија, заведена во Имотен лист бр.53281 м.в Село КО Ново Село, која ги опфаќа КП бр. 7295, зграда бр.1, влез 2 кат ПР , во површина од 198 м2 , КП бр.7298/1, зграда бр.10 влез 1 , кат ПР во површина од 4 м2 и КП 7298/1 зграда бр.9 влез 1 , кат ПР во површина од 51м2 , односно со вкупна повшина на деловниот простор од 253 м2 .

▼ Повеќе

Детали за аукцијата:

Објава бр. 01/18 (втор пат)

Предмет на електронско јавно наддавање е издавање под закуп на деловен простор сопственост на општина Ново Село и тоа: Деловна просторија, заведена во Имотен лист бр.53281 м.в Село КО Ново Село, која ги опфаќа КП бр. 7295, зграда бр.1, влез 2 кат ПР , во површина од 198 м2 , КП бр.7298/1, зграда бр.10 влез 1 , кат ПР во површина од 4 м2 и КП 7298/1 зграда бр.9 влез 1 , кат ПР во површина од 51м2 , односно со вкупна повшина на деловниот простор од 253 м2 .


Оглас:
Документи за аукцијата: