_ ЗЕЛС Аукции - 21648/1

 

Деловен објект бр.1 цврста градба


Детали за аукцијата:

ОБЈАВА БР.02/2018

На оглас за давање под закуп недвижни ствари- по пат на ЕЛЕКТРОНСКО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ


Оглас: