_ ЗЕЛС Аукции - 16958/Ѕ

 

Деловен објект бр.2 влез цврста градба


Детали за аукцијата:

ОБЈАВА БР.02/2018

На оглас за давање под закуп недвижни ствари- по пат на ЕЛЕКТРОНСКО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ


Оглас: