_ ЗЕЛС Аукции - 19554/21-Б

 

Деловенобјектбр.1  влезброј3, кат ПРцврста градба


Детали за аукцијата:

ОБЈАВА БР.02/2018

На оглас за давање под закуп недвижни ствари- по пат на ЕЛЕКТРОНСКО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ


Оглас: