_ ЗЕЛС Аукции - 19554/21-А

 

Деловенобјектбр.1  влезброј2 кат ПР, цврстаградба


Детали за аукцијата:

ОБЈАВА БР.02/2018

На оглас за давање под закуп недвижни ствари- по пат на ЕЛЕКТРОНСКО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ


Оглас: