_ ЗЕЛС Аукции - ДЕЛ 15 (ДП12)

ДЕЛ 15 - ДП12 ул.Цар Самоил бр.1 - адм.дел.простор бр.12 на кат 2 со Површина од 42 м2


Документи за движната или недвижната ствар:
Детали за аукцијата:

ОБЈАВА бр.3/2018 - ЗАКУП (кино сендикат) ТАБЕЛА 2 (ПРВА ОБЈАВА)

ОБЈАВА бр.3/2018 - ЗАКУП (кино сендикат) ТАБЕЛА 2 (ПРВА ОБЈАВА) • Просторијата ДП8, ДП9, ДП10, ДП11 и ДП12 кој се наоѓаат на ул.Цар Самоил бр.1 - адм.дел.простор на кат 2


Оглас:
Документи за аукцијата: