_ ЗЕЛС Аукции - ДЕЛ 2 (ДП8)

ДЕЛ 3 - ДП8 ул.8ми Септември бр.86 - дел.простор – дуќан на приземје влез 8 со Површина од 40 м2


Документи за движната или недвижната ствар:
Детали за аукцијата:

ОБЈАВА бр.3/2018 - ЗАКУП (кино сендикат) ТАБЕЛА 2 (ВТОРА ОБЈАВА)

ОБЈАВА бр.3/2018 - ЗАКУП (кино сендикат) ТАБЕЛА 2 (ВТОРА ОБЈАВА) • Просториите ДП7 и ДП8 кој се наоѓаат на ул.8ми Септември бр.86 - дел.простор – дуќан на приземје. • Просторијата ДП2 која се наоѓа на ул.Цар Самоил бр.1 - адм.дел.простор на приземје, просториите ДП2, ДП3, ДП9, ДП10 и ДП11 кој се наоѓаат на ул.Цар Самоил бр.1 - адм.дел.простор на кат 1, просториите ДП2 и ДП3 кој се наоѓаат на ул.Цар Самоил бр.1 - адм.дел.простор на кат 2.


Оглас:
Документи за аукцијата: