_ ЗЕЛС Аукции - “DAIHATSU" со рег.број VE-843-CA (ВТОРА ОБЈАВА)

“DAIHATSU" со рег.број VE-843-CA (ВТОРА ОБЈАВА)

Вид на возило

Патничковозило

Марка

DAIHATSU

Тип, изведба

HIJET

Година на производство

1993

Број на шасија

ZAPS85V0000003981

Број на мотор

CB1953726

Силина на мотор(К\\\\\\\\7КЅ)

33k W

Работна зафатнина на моторот

993

Маса напразно возило во кг

960

Дозволена носивост

590

Места за седење

2

Форма или намена на каросерија

ФУРГОН

боја

плава

Регистарски број на возило

VE-843-CA

Прва регистрација

27.07.2010

Старост на возило до дата на проценка29.03.2018 година согласно дата на прва регистрација 20.04.2006 година

24 години.8 месеци и 28 дена т.е 24 години и 9 месеци

Податоци за сопственик според сообраќајна дозвола МК 1637892 со важност до 08.08.2016 година

Општина Велес ул.“Панко Брашнар ” бр.1

▼ Повеќе

Документи за движната или недвижната ствар:
Детали за аукцијата:

ОБЈАВА бр.3/2018 - ПРОДАЖБА - “DAIHATSU" со рег.број VE-843-CA (ВТОРА ОБЈАВА)

ОБЈАВА бр.3/2018 - ПРОДАЖБА - “DAIHATSU" со рег.број VE-843-CA (ВТОРА ОБЈАВА)


Оглас:
Документи за аукцијата: