_ ЗЕЛС Аукции - ДЕЛ 1 (ДП1,ДП2,ДП3,ДП4)

ДЕЛ 1 - (ДП1,ДП2,ДП3,ДП4) деловен простор на сутерен ниво -2, (По Имотен лист приземје) со Вкупна површина во 92,91 м2


Документи за движната или недвижната ствар:
Детали за аукцијата:

ОБЈАВА бр.3/2018 - ЗАКУП ТАБЕЛА 1 (ВТОРА ОБЈАВА)

ОБЈАВА бр.3/2018 - ЗАКУП ТАБЕЛА 1 (ВТОРА ОБЈАВА. Административните и Деловни простории кои се предмет на закуп се наоѓаат на КП 2831/1 во м.в.„Димитар Влахов“, кои се дел од недвижниот објект-поранешен т.н.„Хотел Вила Зора“, истите се запишани во Имотен лист 29431 во КО Велес, сопственост на Општина Велес


Оглас:
Документи за аукцијата: