_ ЗЕЛС Аукции - Деловен објект бр 2

Дел од објект заведен во Имотен лист бр. ххххх9  КО Охрид, КП бр.14766, дел , со намена деловен простар  површина од 30 м2.

Проценетата пазарна вредност на објектот кој се дава под закуп е 2,863,772.61 денари.


Детали за аукцијата:

Деловен простор бр.2

Дел од објект заведен во Имотен лист бр. ххххх9 КО Охрид, КП бр.14766, дел , со намена деловен простар површина од 30 м2. Проценетата пазарна вредност на објектот кој се дава под закуп е 2,863,772.61 денари.


Оглас:
Документи за аукцијата: