_ ЗЕЛС Аукции - Деловен простор бр. 3

Деловен простор бр. 3, во површина од 453 м2, на КП бр.114/12 во КО Центар 2, број на зграда 1, намена на зграда -катна гаража (Е5), број на влез1, кат K6, број на посебен дел од зграда 3,  запишан во Имотен лист бр.57173,  КО Центар 2, согласно Извод  од ДУП бр. 27-1471/2 од 11.03.2016 издаден од Oпштина Центар;

▼ Повеќе

Детали за аукцијата:

јавен оглас - бр.01-2018

1. Предмет на електронско јавно наддавање е продажба на недвижна ствар со комерцијална намена – деловни простории во рамките на објектот Катна гаража „Македонска фаланга“ и тоа: 1.1. Деловен простор бр. 3, во површина од 453 м2, на КП бр.114/12 во КО Центар 2, број на зграда 1, намена на зграда - катна гаража (Е5), број на влез 1, кат K6, број на посебен дел од зграда 3, запишан во Имотен лист бр.57173, КО Центар 2, согласно Извод од ДУП бр. 27-1471/2 од 11.03.2016 издаден од Oпштина Центар;


Оглас:
Документи за аукцијата: