_ ЗЕЛС Аукции - Деловен простор на приземје и кат во с.Злести

Деловен простор на приземје и кат во с.Злести(дел од задружен дом) на КП 629 заведен во ИЛ 566 КО Злести


Документи за движната или недвижната ствар:
Детали за аукцијата:

Деловен простор на приземје и кат во с.Злести (дел од задружен дом) на КП 629 заведен во ИЛ 566 КО Злести

Деловен простор на приземје и кат во с.Злести


Оглас:
Документи за аукцијата: