_ ЗЕЛС Аукции - Повторна Аукција 16958/Њ

Деловен објект бр 14 до влез број 2 контејнер (повторна аукција)


Детали за аукцијата:

ОБЈАВА БР.01/2018

На оглас за издавање под закуп на недвижни ствари- по пат на ЕЛЕКТРОНСКО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ ( прв пат ) (втор пат) ( трет пат) и (четврт пат)


Оглас: