_ ЗЕЛС Аукции - 18667/3

 

Деловен објект бр.3 контејнер


Детали за аукцијата:

ОБЈАВА БР.01/2018

На оглас за издавање под закуп на недвижни ствари- по пат на ЕЛЕКТРОНСКО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ ( прв пат ) (втор пат) ( трет пат) и (четврт пат)


Оглас: