_ ЗЕЛС Аукции - 16958/Љ

 

Деловен објект бр.24 до влез број 2, цврста градба


Детали за аукцијата:

ОБЈАВА БР.01/2018

На оглас за издавање под закуп на недвижни ствари- по пат на ЕЛЕКТРОНСКО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ ( прв пат ) (втор пат) ( трет пат) и (четврт пат)


Оглас: