_ ЗЕЛС Аукции - 16958/Л

 

Деловен објект бр.23 до влез број 3, цврста градба


Детали за аукцијата:

ОБЈАВА БР.01/2018

На оглас за издавање под закуп на недвижни ствари- по пат на ЕЛЕКТРОНСКО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ ( прв пат ) (втор пат) ( трет пат) и (четврт пат)


Оглас: