_ ЗЕЛС Аукции - 16958/Р

 

Деловен објект бр.30 до влез број 4, контејнер


Детали за аукцијата:

ОБЈАВА БР.01/2018

На оглас за издавање под закуп на недвижни ствари- по пат на ЕЛЕКТРОНСКО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ ( прв пат ) (втор пат) ( трет пат) и (четврт пат)


Оглас: