_ ЗЕЛС Аукции - Деловен објект 1

 

ул:„Илинденска“бр.28 Крушево

Имотен лист 100278-КО Крушево

Подрум-43м2

Приземје-44м2

Кат-48м2

Вкупно 135м2


Локација:
Детали за аукцијата:

Објава бр.03/2018

Објава бр.03/2018 за давање во закуп на недвижна ствар-деловен простор во сопственост на Општина Крушево на ул:„Илинденска“бб Крушево (втора објава) 03-210/1 од 06.02.2018 год.


Оглас: