_ ЗЕЛС Аукции - Деловен објект 1

 

ул:„Илинденска“бр.28 Крушево

Имотен лист 100278-КО Крушево

Подрум 43 м2

Приземје 44 м2

Кат 48 м2

Вкупно 135м2


Локација:
Документи за движната или недвижната ствар:
Детали за аукцијата:

Објава бр.02/2018

Објава бр.02/2018 за давање во закуп на недвижна ствар-деловен простор во сопственост на Општина Крушево на ул:„Илинденска“бб Крушево (прва објава) 03-44/1 од 05.01.2018 год.


Оглас: