_ ЗЕЛС Аукции - Деловен објект 2

Деловен објект 2

 

ул:„Илинденска“бр.28 Крушево

Имотен лист 100278-КО Крушево


Локација:
Детали за аукцијата:

Објава бр.02/2017

Објава бр.02/2017 за давање во закуп на недвижна ствар-деловен простор во сопственост на Општина Крушево на ул:„Илинденска“бб Крушево (прва објава) 03-968/1 од 10.11.2017 г.


Оглас: