• Вид на возило: Патничко возило
 • Марка: CITROEN
 • Тип, изведба:C5
 • Година на производство: 2005
 • Број на шасија: VF7RCRFJC76706649
 • Број на мотор: RFJ10LH1U1358124
 • Силина на мотор(KW/KS): 103 KW
 • Работна зафатнина на мотор ccm:1997
 • Маса напразно  возило во кг: 1469
 • Места за седење: 5
 • Форма или намена на каросерија: ЛИМУЗИНА 
 • боја: 20 црна
 • Регистарски број на возило: VE-195-BR
 • Прва регистрација: 29.01.2007
 • Старост на возило до дата на проценка 29.08.2016 година  согласно година на производство 01.07.2005 година: 11 години 1 месеци и 28 дена т.е11 години и 2 месец
 • Податоци за сопственик според сообраќајна дозвола: Општина Велес ул.“Панко Брашнар ” бр.1

▼ Повеќе

Детали за аукцијата:

ОБЈАВА бр.2 /2017

за продажба на движна ствар во сопственост на Општина Велес со електронско јавно наддавање (втора објава)


Оглас:
Документи за аукцијата: