Канцеларија која се наоѓа на катастерска парцела 2091 дел 0 на ул. “Маршал Тито” во Берово, Број на зграда 1, Намена Б4, Влез 1 кат 1 ДП (една просторија), Внатрешна површина 24 м2 од 138 м2, заведен во Имотен лист бр.8722, КО Берово (објект Бизнис Инкубатор во Берово).


Локација:
Документи за движната или недвижната ствар:
Детали за аукцијата:

Деловен простор 24м2 - Бизнис Инкубатор

Канцеларија која се наоѓа на катастерска парцела 2091 дел 0 на ул. “Маршал Тито” во Берово, Број на зграда 1, Намена Б4, Влез 1 кат 1 ДП (една просторија), Внатрешна површина 24 м2 од 138 м2, заведен во Имотен лист бр.8722, КО Берово (објект Бизнис Инкубатор во Берово).


Оглас:
Документи за аукцијата: