Канцеларија која се наоѓа на катастерска парцела 2281 дел 0 на ул. “Димитар Влахов” бр.10 во Берово, Број на зграда 1, Намена Б4 – 3, Влез 1 кат 1, бр.1, ДП (една просторија), Внатрешна површина 23 м2 од 71 м2, заведен во Имотен лист бр.8722, КО Берово.


Локација:
Документи за движната или недвижната ствар:
Детали за аукцијата:

Деловен простор 23м2 - канцеларија во зграда на Општина Берово

Канцеларија која се наоѓа на катастерска парцела 2281 дел 0 на ул. “Димитар Влахов” бр.10 во Берово, Број на зграда 1, Намена Б4 – 3, Влез 1 кат 1, бр.1, ДП (една просторија), Внатрешна површина 23 м2 од 71 м2, заведен во Имотен лист бр.8722, КО Берово.


Оглас:
Документи за аукцијата: