1  Деловен простор сместен на  катастерска парцела 2088 дел 0 на ул. “Маршал Тито” во Берово, Број на зграда 1, Намена Б1-3, Влез 1 СУ бр.1 ДП (една просторија), Внатрешна површина 56 м2, заведен во Имотен лист бр.8722, КО Берово (постоечка месара).


Локација:
Документи за движната или недвижната ствар:
Детали за аукцијата:

Деловен објект 34м2 - постоечка месара

Број на катастерска парцела 2088 дел 0 на ул. “Маршал Тито” во Берово, Број на зграда 1, Намена Б1-3, Влез 1 СУ бр.1 ДП (една просторија), Внатрешна површина 56 м2, заведен во Имотен лист бр.8722, КО Берово (постоечка месара).


Оглас:
Документи за аукцијата: