Канцеларија со површина 25м2, Број на катастерска парцела 2091 дел 0 на ул. “Маршал Тито” во Берово, Број на зграда 1, Намена Б4, Влез 1 кат 1 ДП Внатрешна површина 25м2, заведен во Имотен лист бр.8722, КО Берово – Објект Бизнис Инкубатор во Берово.


Детали за аукцијата:

Деловен простор 25м2 - Бизнис Инкубатор

Канцеларија со површина 25м2, Број на катастерска парцела 2091 дел 0 на ул. “Маршал Тито” во Берово, Број на зграда 1, Намена Б4, Влез 1 кат 1 ДП Внатрешна површина 25м2, заведен во Имотен лист бр.8722, КО Берово – Објект Бизнис Инкубатор во Берово.


Оглас:
Документи за аукцијата: