Просторија со површина 15м2, Број на катастерска парцела 2553 дел 2 на ул. “Маршал Тито” бр.107 во Берово, Број на зграда 1, Намена В3-6, Влез 2 ПР бр.1, ДП, Внатрешна површина 15м2, заведен во Имотен лист бр.8722, КО Берово – Објект Дом на Култура во Берово.


Локација:
Документи за движната или недвижната ствар:
Детали за аукцијата:

Деловен простор 15м2 - Дом на култура

Просторија со површина 15м2, Број на катастерска парцела 2553 дел 2 на ул. “Маршал Тито” бр.107 во Берово, Број на зграда 1, Намена В3-6, Влез 2 ПР бр.1, ДП, Внатрешна површина 15м2, заведен во Имотен лист бр.8722, КО Берово – Објект Дом на Култура во Берово.


Оглас:
Документи за аукцијата: