Простории со површина од 151 м2, Број на катастерска парцела 2553 дел 2 на ул. “Маршал Тито” бр.107 во Берово, Број на зграда 1, Намена В3-6, Влез 1 ПР бр.1, ДП, со Внатрешна површина од 151 м2, заведен во имотен лист бр.8722, КО Берово – Објект Дом на Култура во Берово.


Локација:
Детали за аукцијата:

Деловен простор 151м2 - Дом на култура

1.Простории со површина од 151 м2, Број на катастерска парцела 2553 дел 2 на ул. “Маршал Тито” бр.107 во Берово, Број на зграда 1, Намена В3-6, Влез 1 ПР бр.1, ДП, со Внатрешна површина од 151 м2, заведен во имотен лист бр.8722, КО Берово – Објект Дом на Култура во Берово.


Оглас:
Документи за аукцијата: