Деловен простор во с.Пепелиште  опфатен во имотен лист бр.855 за КО Пепелиште на КП.бр.1138  сопственост на Општина Неготино


Детали за аукцијата:

Деловен простор с.Пепелиште

Деловен простор во с.Пепелиште опфатен во имотен лист бр.855 за КО Пепелиште на КП.бр.1138 сопственост на Општина Неготино 88м2


За да ги видите стварите од оваа аукција кликнете овде

Оглас: