_ ЗЕЛС Аукции - објава број 1/2018 за продажба на дрвна маса

-Дрвна маса од канадска топола-202 дрвја ,црна топола-8 дрвја,багрем-57 дрвја,врба-11 дрвја, орев-4 дрвја,црница-1 дрво,евла-1 дрво и кисело дрво-3 дрвја односно вкупно 287 дрвја кои се лоцирани во урбан опфат по текот на коритото на Ињевска Река во село Ињево (к.п.бр.7532/1,КО Ињево,Имотен лист број 100006,227-дрвја) и по текот на коритото на Ораовичка река во рамките на урбаниот опфат на село Ораовица (к.п.бр.866/1,КО Ораовица ,Имотен лист број 4865,60 -дрвја);

▼ Повеќе

Детали за аукцијата:

објава бројј 1/2018 за продажба на дрвна маса

-Дрвна маса од канадска топола-202 дрвја ,црна топола-8 дрвја,багрем-57 дрвја,врба-11 дрвја, орев-4 дрвја,црница-1 дрво,евла-1 дрво и кисело дрво-3 дрвја односно вкупно 287 дрвја кои се лоцирани во урбан опфат по текот на коритото на Ињевска Река во село Ињево (к.п.бр.7532/1,КО Ињево,Имотен лист број 100006,227-дрвја) и по текот на коритото на Ораовичка река во рамките на урбаниот опфат на село Ораовица (к.п.бр.866/1,КО Ораовица ,Имотен лист број 4865,60 -дрвја);


Оглас: