_ ЗЕЛС Аукции - Ресторант во с.Облешево

Објект ресторант во Облешево(поранешен „Амбасадор“), заведен во Имотен лист бр.53 КО Облешево, КПбр.5443, адреса ул„М.Тито“ (дел од општинска зграда), зграда 1, намена на зграда: ПО, влез 1, кат ПР, со  површина од 323м2  Проценетата пазарна вредност на објектот кој се дава под закуп е        2.953,784 ,00денари.

Со време траење на закуп од 10(десет)години

▼ Повеќе

Детали за аукцијата:

Ресторант во с.Облешево

Објект ресторант во Облешево(поранешен „Амбасадор“), заведен во Имотен лист бр.53 КО Облешево, КПбр.5443, адреса ул„М.Тито“ (дел од општинска зграда), зграда 1, намена на зграда: ПО, влез 1, кат ПР, со површина од 323м2 Проценетата пазарна вредност на објектот кој се дава под закуп е 2.953,784 ,00 денари. Со време траење на закуп од 10(десет)години


Оглас:
Документи за аукцијата: