_ ЗЕЛС Аукции - Деловен простор во с.Соколарци

Дел од објект во село Соколарци

заведен во Имотен лист бр. 864  КО Соколарци, КП бр.6179 дел 2, адреса ул„К.Вранински“ зграда 2, кат ПР, со површина од 209м2. Проценетата пазарна вредност на објектот кој се дава под закуп е 1.144.429,00 денари.

Со време траење на закуп од 5(пет)години


Детали за аукцијата:

Деловен простор с.Соколарци

Објект бр1: Дел од објект во село Соколарци заведен во Имотен лист бр. 864 КО Соколарци, КП бр.6179 дел 2, адреса ул„К.Вранински“ зграда 2, кат ПР, со површина од 209м2. Проценетата пазарна вредност на објектот кој се дава под закуп е 1.144.429,00 денари. Со време траење на закуп од 5(пет)години


Оглас:
Документи за аукцијата: