_ ЗЕЛС Аукции - Деловен простор 3 (ДП 3)-Дел од Задружен дом во с.Суводол-104,34 м2

Дел од Задружен дом во с.Суводол, КП бр.329/2, КО Суводол, една целина која се состои од две простории, една со деловна намена и една помошна просторија со деловна намена со вкупна површина од 104,34 м2


Детали за аукцијата:

Деловен простор 3 (ДП 3)-Дел од Задружен дом во с.Суводол-104,34 m2

Дел од Задружен дом во с.Суводол, КП бр.329/2, КО Суводол, една целина која се состои од две простории, една со деловна намена и една помошна просторија со деловна намена со вкупна површина од 104,34 м2


Оглас: