_ ЗЕЛС Аукции - Деловен простор 2 (ДП 2)-Дел од Задружен дом во с.Суводол-325,99 м2

Дел од Задружен дом во с.Суводол, КП бр.329/2, КО Суводол, една целина која се состои од шест простории со деловна намена и помошни простории со деловна намена со вкупна површина од 325,99 м2


Детали за аукцијата:

Деловен простор 2 (ДП 2)-Дел од Задружен дом во с.Суводол -325,99 м2

Дел од Задружен дом во с.Суводол, КП бр.329/2, КО Суводол, една целина која се состои од шест простории со деловна намена и помошни простории со деловна намена со вкупна површина од 325,99 м2


Оглас: