_ ЗЕЛС Аукции - Деловен простор 1 (ДП 1)-Дел од Задружен дом во с.Единаковци

Дел од Задружен дом во с.Единаковци, КП бр.745, КО Единаковци, кој се состои од една просторија со површина 132 м2


Детали за аукцијата:

Деловен простор 1 (ДП 1)-Дел од Задружен дом во с.Единаковци

Дел од Задружен дом во с.Единаковци, КП бр.745, КО Единаковци, кој се состои од една просторија со површина од 132 м2


Оглас: