_ ЗЕЛС Аукции - Деловен простор 1 (ДП 1)-Дел од Задружен дом во с.Единаковци

Дел од Задружен дом во с.Единаковци, КП бр.745, КО Единаковци, кој се состои од една просторија со површина 132 м2


Детали за аукцијата:

Деловен простор 1 (ДП 1)-Дел од Задружен дом во с.Единаковци

Дел од Задружен дом во с.Единаковци, КП бр.745, КО Единаковци, кој се состои од една просторија со површина од 132 м2


За да ги видите стварите од оваа аукција кликнете овде

Оглас: