_ ЗЕЛС Аукции - Објект во Крива Паланка ул.Илинденска

Давање под закуп на недвижна ствар во Крива Палнка ул.Илинденскаб бб


Детали за аукцијата:

Давање под закуп на недвижни ствари и одржување

Давање под закуп на недвижни ствари и одржување во Општина Крива Паланка


За да ги видите стварите од оваа аукција кликнете овде

Оглас: