_ ЗЕЛС Аукции - 19555/1-К

 

Два објекти споени во една целина Деловенобјектбр.1  влезбр.1 кат ПР,  

и Деловен објект бр.2 влез бр.1 кат ПР монтажни ( градски кеј )


Детали за аукцијата:

19554/21-А

Деловен објект бр.1 влез број 2 кат ПР, цврста градба ( градски базен )


Оглас: